Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

13:40

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem (...)

— Dwudzieste trzecie urodziny - Jarosław Borszewicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaWilalena Wilalena
13:40
6111 8148 390
Reposted fromcelaeno celaeno viaabsolutiv absolutiv
13:40
0381 6592 390
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaabsolutiv absolutiv
13:29
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
13:04
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy viasugarvenom sugarvenom
13:03
8411 557b 390
13:03
6906 9d50 390
12:59

- Do you ever dream, Forrest, about who you're gonna be? - Who I'm gonna be? - Yeah. - Aren't I going to be me?

— Forrest Gump (1994)
12:58
2409 3961 390
12:51
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je zgubiłeś.
— Oczami mężczyzny
12:50
1671 239d 390
Reposted frombluuu bluuu viaromantycznosc romantycznosc
12:49
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaromantycznosc romantycznosc

July 23 2017

07:08
07:07
7888 63b1 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viablackmoth7 blackmoth7
07:03
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc

July 19 2017

22:26
8601 1759 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viagreywolf greywolf
22:18
22:09
22:04
22:02

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viasugarvenom sugarvenom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl