Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

17:07
4014 bd81 390
Reposted frompesy pesy viawonderwall wonderwall

February 17 2019

23:42
2414 051b 390
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
23:40

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
23:38
0856 1623 390
23:36
0837 c8ac 390
William Blake, Titania and Puck with Fairies Dancing, 1786
Reposted fromcroiea croiea viatwice twice
23:35
1105 7ab3 390

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viatwice twice
23:34
9837 0150 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
23:34
- A co ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz? 
- Cieszę się z ciebie. 
- Ze mnie się cieszysz? 
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnaturalginger naturalginger viacountingme countingme
22:08
8932 5ce2 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaOnly2you Only2you
20:13
4167 c398 390
20:10
3254 f0b4 390
Reposted fromolaosa olaosa vialaparisienne laparisienne
20:10
20:10
Reposted fromjasminum jasminum vialaparisienne laparisienne
20:07
9775 e6e4 390
19:49
4916 8521 390
Reposted fromkarahippie karahippie viajeszczenie jeszczenie
19:34
8920 6639 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
19:33
18:39
5063 a2bc 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
18:37
1595 fcee 390
Reposted fromthealex thealex vialexxie lexxie
18:35
1692 aac1 390
Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland
Reposted fromerial erial viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl